TUITION CAMPAIGN UPDATE

 

Wednesday, September 13, 2006

Inihanda ng Tuition Monitor
Setyembre 2006


Tuloy-tuloy ang ating kampanya hinggil sa pagpapahinto ng pagtaas ng mga bayarin sa eskwelahan. Naibungad natin simula pa lamang nung unang kwarto ng taong 2006 ang ating masidhing pagtutol sa implementasyon ng CHED Memo Order 14 (CMO 14). Pinahintulutan ng CMO 14 ang mga eskwelahan na magtaas ng matrikula nang hindi kinokonsulta ang mga estudyante kung ang porsyento ng pagtaas ay hindi lalagpas sa national inflation rate (NIR).

Dahil sa mainit na kampanya ng mga estudyante, napilitang maglabas ang CHED ng isang resolusyon noong Mayo 8 na hindi na nito pinahihintulutan ang mga panukalang pagtaas sa matrikula at ibang bayarin na higit sa 7.6%.

Nabatid natin noong Hunyo na ilegal ang CMO 14 sapagkat nilabag nito ang Section 10 ng Republic Act 6728 na nagtatakda na kinakailangang dumaan sa konsultasyon ang anumang panukalang pagtaas sa matrikula. Sapagkat ilegal ang CMO 14, makatwiran nating ikinampanya ang pagbabalik-bayad ng mga ilegal na pagtaas sa matrikula at iba pang bayarin sa eskwelahan.Congress Meeting on Tuition Fee Increases. Noong nakaraang Lunes, 4 Setyembre 2006, nagkaroon ng ika-limang joint-meeting ng House Committee on Higher and Technical Education (CHTE) at ng Committee on Basic Education and Culture (CBEC) tungkol sa pagtataas ng matrikula sa eskwela. Bunsod ng subpoena na ipinataw ng Kongreso sa Commission on Higher Education (CHED), lahat ng CHED regional directors ay dumalo sa pagpupulong na ito upang mag-report ng tuition increases sa kanilang nasasaklawang rehiyon.

Sa pagpupulong na ito, nagbigay ng ulat ang mga regional directors hinggil sa bilang ng mga pribadong paaralan na nagtaas ng kanilang matrikula:

Region 1: 31 eskwelahang humingi ng permiso sa pagtataas ng matrikula. Lahat ng ito ay nakapaloob sa NIR na 7.6%.

Region 2: 14 eskwelahan ang nag-apply at pinahintulutang magtaas ng matrikula. Apat dito ay dating mas mataas sa NIR ngunit ibinaba nito ang aplikasyon sa 7.6% dahil sa CHED en banc resolution noong Mayo na nabanggit sa itaas.

Region 4a: 66 eskwelahan ang nag-apply at pinahintulutang magtaas ng matrikula. 34 dito ay dating mas mataas sa NIR ngunit ibinaba nito ang aplikasyon sa 7.6%.

Region 4b: 5 eskwelahang humingi ng permiso sa pagtataas ng matrikula. Lahat ng ito ay nakapaloob sa NIR na 7.6%.

Region 5: 29 eskwelahan ang nag-apply; apat ang di-pinahintulutan dahil sa kakulangan ng dokumento at 25 ang pinahintulutang magtaas ng matrikula. Apat mula sa 25 na ito ay dating mas mataas sa NIR ngunit ibinaba nito ang aplikasyon sa 7.6%.

Region 6: 33 eskwelahang humingi ng permiso sa pagtataas ng matrikula. Lahat ng ito ay nakapaloob sa NIR na 7.6%.

Region 7: 23 eskwelahang humingi ng permiso sa pagtataas ng matrikula. Lahat ng ito ay nakapaloob sa NIR na 7.6%.

Region 8: walang nagtaas ng matrikula

Region 9: 20 eskwelahan ang humingi ng permiso sa pagtataas ng matrikula. Lahat ng ito ay nakapaloob sa NIR na 7.6%.

Region 10: 23 eskwelahan ang nag-apply at pinahintulutang magtaas ng matrikula. 10 dito ay dating mas mataas sa NIR ngunit ibinaba nito ang aplikasyon sa 7.6%.


Region 11: 32 eskwelahan ang inaprubahan ng CHEDRO 11 na magtaas ng matrikula ng 7.6% bagaman hindi nagbigay ang mga paaralang ito ng mga nararapat na dokumento at nagpaabot lamang ng “notice” sa CHED na sila ay magtataas.

Region 12: 4 eskwelahan ang humingi ng permiso sa pagtataas ng matrikula. Lahat ng ito ay nakapaloob sa NIR na 7.6%.

CAR: 14 eskwelahan ang nag-apply; dalawa ang di-pinahintulutan dahil sa kakulangan ng dokumento at 12 ang pinahintulutang magtaas ng matrikula. Ang lahat ng pagtaas ng matrikula ay hindi lalagpas sa 7.6%

CARAGA: 9 eskwelahan ang humingi ng permiso sa pagtataas ng matrikula. Lahat ng ito ay nakapaloob sa NIR na 7.6%.

NCR: 110 eskwelahan ang nag-apply; apat ang nag-atras ng kanilang aplikasyon at 106 ang pinahintulutang magtaas ng matrikula. 78 ang hindi lalagpas sa 7.6%, samantalang 21 ang mas mataas sa NIR. Pitong paaralan ang nagsumite ng apila na hindi ibaba ang porsiyento ng pagtaas ng kanilang matrikula patungong 7.6%. Ayon sa CHED-NCR, mayroong mahigit kumulang na 42 paaralan ang pumaloob sa CHED resolution na ibaba ang porsyento ng pagtaas ng matrikula, at sila ay dapat na mag balik-bayad sa mga estudyante.

Tuition Refund Campaign Prospects. Isang tagumpay para sa kabataan ang pagpapaatras ng porsyento ng pagtaas ng matrikula hanggang 7.6% bagaman ito ay hindi pa rin sasapat sa ating panawagan ng buong refund sa ilegal na pagtaas sa matrikula at ibang mga bayarin. Sa ating tantiya, humigit-kumulang 140 na eskwelahan sa buong bansa ang dapat na magbabalik-bayad ng matrikula. Dapat nating i-monitor na matupad ang refund sa mga eskwelahang ito habang ating isinusulong ang ating kampanya sa pagbabasura ng CMO 14 at pag rerefund na buong tuition at miscellaneous fee increases.

Pinag-aaralan natin ang pagsasampa ng petisyon sa Korte Suprema upang ibasura ang CMO 14 at ibalik sa mga estudyante ang mga ilegal na nakolektang matrikula at ibang bayarin. Dapat na maging petitioners sa nasabing kaso ang mga konseho, organisasyon at mga lider estudyante, lalo na sa mga eskwelahan na nakaranas ng pagtaas ng matrikula ngayong taon. Ating tinatanaw na maibasura ang CMO 14 bago pa matapos ang kasalukuyang semestre.

Samantala, naglabas na rin ng Special Order ang CHED na nagbuo sa isang Technical Committee upang pag-aralan at rebisahin ang CMO 14. Miyembro ng nabanggit na komite ang NUSP bilang student representative subalit mayorya pa rin sa komiteng ito ay galing sa mga organisasyong may-ari ng mga paaralan at administrador ng CHED.

Nangangahulugan lamang na kinakailangang paigtingin ang kampanyang masa upang maisulong ng tuloy-tuloy ang ating kampanya – sa CHED, Kongreso, at Korte Suprema. Marapat rin na makapag-file ng mga complaints ang mga estudyante sa iba’t ibang eskwelahan hinggil sa kanilang sobra-sobrang matrikula at iba’t ibang bayarin (exorbitant fees). Kailangang ilantad ang komersiyalisadong edukasyon na lalo pang tumitindi sa kasalukuyan pabor sa mga kapitalista-edukador. ###